Plánovaná odstávka IS UVO a IS EVO – migrácia IS EVO (07. 07. – 09. 07. 2023)

Od 07. júla 2023 (piatok) od 12:00 hod. bude prebiehať migrácia IS EVO do infraštruktúry Úradu vlády SR.

Z uvedeného dôvodu budú informačné systémy nedostupné nasledovne:

V termíne od 07. júla 2023 (piatok) od 12:00 hod. do 09. júla 2023 (nedeľa) do 22:00 hod. budú úplne nedostupné portál ÚVO, služby privátnej zóny, IS ZÚ, IS ELEKTRONICKÁ PLATFORMA VO (EPVO / IS EVO) a profily VO/O.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné:

  1. ÚVO odporúča splniť si informačné povinnosti, ktoré môžu byť ovplyvnené plánovanou odstávkou, najmä zverejnenie súťažných podkladov k vyhláseným verejným obstarávaniam pred plánovanou odstávkou IS ÚVO a odporúča primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov, ktoré je potrebné oznámiť uchádzačom/záujemcom prostredníctvom redakčnej opravy k pôvodnému oznámeniu (korigendum), ktoré je potrebné odoslať cez ISZÚ počas jeho dostupnosti.
  2. ÚVO zároveň upozorňuje, aby si používatelia systému IS EVO v uvedenom termíne neplánovali žiadne aktivity spojené s realizovaním elektronickej aukcie a s tým spojené činnosti.

Za spôsobené obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.

Dôležité upozornenie pre všetkých používateľov IS EVO od 10. 07. 2023

Vyššie uvedená migrácia IS EVO do infraštruktúry Úradu vlády SR spôsobí pre jeho používateľov najmä nasledovné zmeny.

Spôsobené zmeny pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov:

  1. založenie novej zákazky realizovanej cez IS EVO nebude možné cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.isepvo.sk),
  2. vstup do zákazky realizovanej cez IS EVO pre členov komisie a kontrolné orgány nebude možný cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.isepvo.sk),
  3. priradenie nových používateľov k organizácii si bude vyžadovať vytvorenie účtov na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk) aj EPVO (www.isepvo.sk) a ich následné spárovanie.

Spôsobené zmeny pre hospodárske subjekty (záujemcov/uchádzačov):

  1. vytváranie nových účtov za účelom následnej registrácie nového hospodárskeho subjektu alebo za účelom priradenia účtu k už registrovanému hospodárskemu subjektu je potrebné vykonať cez nový portál EPVO (www.isepvo.sk) a nie cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk),
  2. registrácia a validácia nového hospodárskeho subjektu nebude možná cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.isepvo.sk),
  3. aktivity, ako sú napr. úpravy údajov HS, správa používateľov HS, zobrazenie zoznamu zákaziek, na ktoré už má HS vytvorenú väzbu, nebude možné vykonať cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.isepvo.sk).

Nový portál EPVO (www.isepvo.sk), a teda aj systém IS EVO, bude mať iný dizajn, ako má v súčasnosti portál ÚVO (www.uvo.gov.sk). Bol vytvorený v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.

Nakoľko nejde o nový systém, všetky ostatné funkcionality IS EVO (ako napr. založenie a nastavenie zákazky, vysvetľovanie súťažných podkladov, predkladanie ponúk/žiadosti o účasť, odoslanie žiadosti o nápravu/námietky, otváranie ponúk, vysvetľovanie ponúk/žiadostí o účasť, elektronická aukcia) ostávajú bez zmeny.

Prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) všetkých používateľov (VO/O, Z/U, členov komisie a kontrolných orgánov) do nového portálu EPVO (www.isepvo.sk) ostávajú rovnaké ako do portálu ÚVO (www.uvo.gov.sk).

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom IS EVO nás neváhajte kontaktovať na adrese eplatforma@vlada.gov.sk.